PRAWA RITA . Telegonia.

PRAWA RITA . Telegonia.
Wedy Słowiańsko Aryjskie. Wiedza i mądrość przodków.
”. … Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiodą córki wasze i zdeprawują Dusze ich czyste i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy zostawia Obrazy Ducha i Krwi…
Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby…”(«San′tii Wedy Perun ‚).”
O czym wiedzieli nasi przodkowie, jaką mądrość mieli? A co przed nami najeźdźcy próbowali ukryć i w jakim celu ?

 1. Rodzaje i gatunki istot żywych.
  Wszystkie żyjące życia na ziemi żyją zgodnie z naturą. Stanowią ściśle podzielone w oddzielne i zamknięte od siebie grupy, z których każda przedstawia oddzielny ród, gatunek i rodzaj. Tworząc harmonię życia będącą częścią natury, przyrody. Każde życie łączy się tylko ze swoim rodzajem, gatunkiem. Np. zwierzęta i rośliny, wróbel łączy się tylko z wróblem, wilk z wilkiem, jaskółka z jaskółką, bocian z bocianem, dąb zradza dąb , brzoza brzozę , itd

Zmienić to mogą tylko nadzwyczajne okoliczności, przede wszystkim sytuacja pozbawienia wolności albo inne okoliczności, przeszkadzające w łączeniu się w ramach jednego i tego samego rodzaju i gatunku. W takim przypadku przyroda stawia opór i odmawia tym zwierzętom zdolności do dalszego rozmnażania albo ogranicza współczynnik urodzeń następnych pokoleń tych pomieszanych osobników. Przyroda rozmywa ich genetyczny fundament i pozbawia ich siły oporu chorobom, odporności.
W wyniku krzyżowania istot/gatunków stojących w różnych stadiach rozwoju, prowadzi to do pojawienia się potomstwa, które jest gdzieś pośrodku między poziomami rozwoju każdego z rodziców.
Oznacza to, że ich potomstwo stanie się nieznacznie wyższe od rodzica mniej rozwiniętego, ale jednocześnie niższe od bardziej rozwiniętego.
Z tego wynika, że potomstwo będzie cierpieć klęskę w walce, mieć trudności w zmaganiu z bardziej rozwiniętymi członkami/ przedstawicielami rodzaju lub gatunku.
Takie łączenie się (krzyżowanie różnych żyć) znajduje się w pełnej sprzeczności z dążeniami przyrody do stałego rozwoju, doskonalenia życia i harmonii. Podstawą rozwoju, doskonalenia staje się, stanowi łączenie się wyższych istot/ żyć z sobie podobnymi. ( na tym samym podobnym stopniu rozwoju ewolucyjnego) Silniejszy panuje nad słabym, a łącząc się ze słabszym, on poświęca swoją siłę. Inaczej mówiąc istota bardziej rozwinięta łącząc się z mniej rozwiniętą na poziomie duchowym , energetycznym, ewolucyjnym poświęca w ofierze i traci swoją część tej siły życiowej tego poziomu na którym się znajduje. Tylko słabi ludzie mogą znajdować w tym coś okropnego. Na to oni są  słabymi i ograniczonymi ludźmi. Jeżeli w naszym życiu panowałoby prawo słabych to prowadziłoby to  do wymierania.
Jeżeli by tak nie było , to na naszej Ziemi ustałby rozwój. Wtedy nastąpiłoby odwrotne. Słaby zawsze posiada przewagę nad silnym od ilościowej strony. I gdyby zdolność do rozmnażania u obu była jednakowa, to od jakiegoś czasu słabe pojawiłoby się w takich ilościach, co całkowicie zaćmiłoby sobą silne. Przyroda, natura dąży do rozwoju i zachowania równowagi ,wnosi ,dostosowuje się na korzyść, pożytek silniejszego/ bardziej rozwiniętego. Tę poprawkę przyroda realizuje tym, że stawia słabych w trudniejszych warunki istnienia. Takim natura przyroda ogranicza słabych już w ilościowym sensie. Przyroda robi dobór z tej liczby i pozostawiać możliwość do rozmnażania się najmocniejszym, bardziej rozwiniętym i zdrowym.

Dla zrodzenia pełnowartościowego potomstwa potrzebna Dusza z dobrą Karmą, ale niezbędne jest zaopatrzyć ją w pełnowartościowe geny. Można powiedzieć , że ludzie i zwierzęta są z tego samego „materiału” i podlegają pod te same prawa dziedziczenia, także dla zwierząt.
Ci (np. hodowcy) , którzy obeznani są z dziedzicznością wiedzą, że można wyhodować rośliny, zwierzęta i nawet człowieka z dowolnymi naturalnymi danymi. Na przykład, pszenicę można wyhodować różnego koloru, formy i jakości. Można powiększyć jej siłę kiełkowania, plony albo rozmiar ziaren. Z każdym pokoleniem w drodze doboru umacnia się w niej ta właściwość, która może być potrzebna.
To samo odbywa się i ze zwierzętami przy odpowiednim doborze danych genetycznych. Można wyhodować każdy gatunek rogatego bydła albo koni. Dążąc do tego z pokolenia na pokolenie, można nadać kolor danemu gatunkowi zwierząt , zmniejszyć albo powiększyć rogi, przedłużyć albo skrócić nogi, pysk. Wszyscy wiedzą, że najbardziej parszywy chart bez trudu wyprzedza w biegu psa innego gatunku nawet z wyścigowymi zdolnościami.

Rozwojem niektórych właściwości w narodach zajmują się Kapłani różnych religii. Wszystkie biologiczne gatunki i rodzaje, w tym i ludzie są genetycznie odmienni od siebie nawzajem. Wszystkie rodzaje dziedziczenia są zamknięte od siebie nawzajem, t. j. w naturalnych warunkach międzygatunkowe mieszańce/mieszanie jest niemożliwe. Zniknięcie genetycznego jądra (danego gatunku, czy rodzaju) doprowadza do dziedzicznego zwyrodnienia. Właśnie takim działaniem zajmują się Kapłani tej grupy ludzi, którzy starają się podporządkować sobie inne narody ( różnymi sposobami) i dojść do panowania nad światem, zamieniwszy innych ludzi na sensowne i posłuszne robocze bydło. To przyprowadza w sumie do rodzenia dzieci z różnymi odchyleniami (debile, potwory, głuche, ślepe, kulawe, rude, z upośledzeniami rozwoju psychicznego i t. d.).
Angielski przyrodnik Charles Darwin, który opublikował w 1859 roku swoje główne dzieło „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego i Ochrony wybranych ras w walce o byt” lub „O powstawaniu gatunków” .W odniesieniu do potomstwa powstałego między mieszaniem się dwóch gatunków wprowadził pojęcie „drań”, ale H . Wawiłow zastępuje się słowem „hybrydowym”.
Francuski przyrodnik i honorowy członek Akademii Nauk Petersburgu Buffon (1707-1788) przedstawił jako punkt odniesienia w celu określenia rodzaju i gatunku rzeczywisty wygląd potomstwa zdolnego do prokreacji .
Wiadomo , że po skrzyżowaniu różnych rodzajów, nawet bliskich sobie – na przykład , konia i osła – krzyż/mieszanie między nimi nie może dać dobrego potomstwa . Będzie gromadzić wybiórczo chromosomy analogiem ojca i matki , którzy , mówiąc w przenośni , nie mogą znaleźć wspólnego języka ze sobą , a nawet jeśli chromosomy utworzą pary i wymienią fragmentami odcinków to z nich nadal nie ma żadnych zdrowych komórek rozrodczych , niezbędnych do kontynuowania pełnowartościowego potomstwa. Urodzonych po krzyżowaniu różnych ras ludzie zachowują zdolność do prokreacji , ale często jest to niezdrowe potomstwo, niezdrowe relacje, niezdrowe postawy seksualne , psychiczne oraz duchowe.

 1. Rasy( powinno być różne narody) i struktura we krwi.

Zachowanie i dążenie do gatunkowej, rasowej czystości to nie tylko ścisłe ograniczenie oddzielnych ras, gatunków od siebie nawzajem, ale również zachowanie jednorodności wewnątrz każdej z nich . Lis zawsze zostaje i dąży do bycia lisem, gęś –gęsią, tygrys –tygrysem, itd. Różnica tu może polegać tylko w większym albo mniejszym umyśle, świadomości, inteligencji. Nigdy nie można spotkać lisa, który wykazywałaby humanizmu do gęsi, jak nigdy nie spotkamy kota, skłonnego do przyjaźni z myszą. Mysz nigdy nie przestanie bać się kota. Takie zjawiska są właściwościowe dla jednorodności i znane są ludziom.

Wiedza wedyjska określa, że ludzie o różnych kolorach skóry( różne narody) mają określoną specyficzną strukturę energogenetyczną (energonovuyu ) krwi, grupę krwi, psychomatrycę itd. Energonovaya system – jest to energo-genetyczna struktura krwi. Ona zależy od energii wpływu kosmosu i jednolitości, integralności całościowości genetycznego jądra/ rdzenia genu .

Ludzie z czarnym kolorem skóry, mają 6-kanałową strukturę energogenetyczną Krwi, rozdzielonych na 3 męskie i 3 kobiece- jednostki genetyczne . W związku z tym, mogą oni obsługiwać przepływ 6 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca.

Ludzie z czerwonym kolorem skóry, posiadają 9 kanałową strukturę energogenetyczną Krwi, podzieloną z 5 męskich i 4 kobiecych jednostek genetycznych. Dlatego są w stanie obsłużyć przepływ 9 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca.

Szarzy ludzie mają 10 –kanałową strukturę energogenetyczną Krwi ( 5 męskich i 5 kobiecych jednostek genetycznych ) . Dlatego są w stanie obsłużyć jednocześnie do 10 kanałów informacji . Pula genowe są nadawane po matce.

Ludzie z żółtym kolorem skóry posiadają 12 –kanałową strukturę energogenetyczną Krwi. ( 6 męskich i 6 kobiecych jednostek genetycznych ) . W stanie są obsłużyć do 12 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca .

Biali ludzie mają 16 kanałową strukturę energogenetyczną Krwi ( 8 męskich i 8 kobiecych jednostek genetycznych ) . Są w stanie obsłużyć , odbierać na raz do 16 kanałów informacji . Pula genowa jest nadawana przez ojca .

Podczas mieszania narodów czarnych i żółtych pojawili się Hindusi , którzy mają 9 –kanałową strukturę energogenetyczną Krwi ( 3 kobiecych i 6 męskich jednostek genetycznych) . Pula genowa jest nadawana przez ojca .

Od mieszania białych i szarych ludzi wyszły warstwy w różnych narodach, ale większość w żydowskich wśród przedstawicieli ich wyższego duchowieństwa, którzy są potomkami kapłanów egipskich. Przedstawiciele ci mają 13- kanałową strukturę energogenetyczną Krwi (5 kobiecych i 8 męskich genetycznych jednostek). Pula genowa jest przekazywana przez matki.

Bardzo ważną i dużą rolę odgrywa psychomatryca człowieka , która zawiera (lub ma wpływ , wciela ) sumienie , ducha, duszę i ciało. Według wedyjskich kronik , genetyczny aparat człowieka odpowiada za Rodową pamięć, fizjologię, a energogenetyczna struktura krwi za ducha i duszę.

Mieszanie różnych j krwi gwałtownie obniża ochronne siły organizmu, dziedziczącego tę krew. Układ odpornościowy przestaje pracować normalnie i nie ochrania skutecznie organizmu przed infekcjami i chorobami, która prowadzi ostatecznie do zniszczenia Rodu.

Wszyscy muszą spokojnie zrozumieć, że Szare, Czarne, Żółte i Czerwone narody dla nas ani złe i ani dobre – one są po prostu inne. To, co odpowiednie i właściwe dla nich, zgubne i niszczycielskie dla nas. To, co niezbędne nam, w żaden sposób nie może być wykorzystywane przez nich. To, czego my potrzebujemy, nie jest przez nich wykorzystywane.

 1. Telegonia

Nasi Przodkowie zawsze żyli po Prawach Rita. Słowo « Rita » jest Runą i oznacza ona Zbiór/Kodeks Praw o czystości Rodu i Krwi. Same Rody Rasy Wielkiej nazywali to Kodeks Niebiańskich/Boskich Praw. Po Prawach Rita w starych czasach żyły wszystkie Rody Rasy Wielkiej. Ludzie, którzy naruszali Prawa Rita, spadali ,degradowali się w kastę niedotykalnych, nieuczciwych (odszczepieńców) i wypędzani ze Wspólnot. W wyniku czego byli zmuszani koczować, wędrować, łączyć się w tabory/enklawy ((eto – gonimyye, tse – gane, tsygane/, ce – ganie, Cyganie).[ таборы (это – гонимые, це – гане, цыгане).]

W podstawach Praw Rita leżą prawa dziedziczności, o istnieniu których w świecie współczesnym ludzie dowiedzieli się i poznali dopiero w środku XIX wieku. Teraz dla oznaczenia tych praw jest wykorzystywana grecka nazwa – telegonia. A w medycynie podaje się « za zjawisko pierwszego samca ». Telegonia jest obrazem i jedynym parametrem przekazywania dziedziczności z pokolenia na pokolenie.

Zjawisko telegonii na nowo odkryto w XIX wieku w Anglii kolega Charlesa Darwina lord Marton, który pod wpływem idei swojego przyjaciela także postanowił zająć się biologią.
Skrzyżował czystej krwi angielską klacz z ogierem zebry. Potomstwa nie było, jednak po długim odpowiednim odstępie czasu, kiedy on ją skrzyżował z angielski ogierem, klacz przyniosła źrebię z jawnymi śladami pasm na zadzie, jak przy zebrze. Lord Marton nazwał to zjawisko telegonia.
Tylko prawdziwi hodowcy nie zdziwili się gdyż od dawna wiedzieli: jeżeli chociażby raz rasowa suka zawiąże się z nierasowym, kundlem lub innym gatunkiem psa i jeżeli w wyniku tego ona z niego nawet nie będzie mieć mieszanych szczeniąt, to w przyszłość od niej rasowych szczeniąt nie będzie nigdy. Suka już nie da rasowych szczeniąt. Taka suka uważana jest za zepsutą. Dzisiaj to wie każdy hodowca psów.
Zjawisko to jest również znane tym , którzy hodują gołębie rasowe . Jeśli gołębice pokryje nie rasowy gołąb zabić ją natychmiast. Ponieważ w przyszłości, nawet najbardziej elitarna „małżeństwo”, to nie będzie mieć czystej krwi pisklęta..
Zdziwieni ludzie ,żyjący wówczas, zaczęli zadawać fizjologom pytanie: czy telegonia występuje i ma wpływ i na ludzi? » We Francji odbywały się doświadczenia z trzema kobietami po sztucznym zapłodnieniu. Za zgodą mężów żonom było zrobione zapłodnienie i najciekawsze, dzieci były bardziej podobne do swoich prawnych ojców, a nie do swoich faktycznych krwiodawców, z których była wzięta sperma.
Po wieloletnich licznych i wielostronnych doświadczeniach naukowcy ustalili: tak, efekt telegonii dotyczy ludzi, przy czym nawet w bardziej podatnej i wyrazistej formie, niż w świecie zwierząt! !!
Do 1960-ch lat badania na telegonią były prowadzone swobodnie. Wyniki tych badań wykazały , że dziedziczą się nie tylko zewnętrzne oznaki pierwszego seksualnego partnera, ale też jego choroby: weneryczne, psychiczne, zachorowania krwi, energia, nastawienie i t.d. Jak tylko to naukowo zostało ustalone, wszystkie badania i publikacje o telegonii zostały zakonspirowane, sklasyfikowane i utajnione do powszechnego użytku. A telegonie okrzyknięto i zaczęto nazywać pseudonauką tak samo jak i genetykę.

W Słowiano-Aryjskich Wedach i w dowolnej nauce religijnej świata, bądź to Tora, Biblia, Koran i dr. jest wzmianka o zjawisku telegoni, samo słowo « telegonia » w Świętych tekstach nie jest używane. Na przykład, u Żydów Prawo głosi: « Żyd winien żenić się tylko z Żydówką ».
Słowiano-Ariyskie Wedy : .”. … Nie dopuszczajcie Cudzoziemców do córek waszych, gdyż zwiodą córki wasze, i zdeprawują Dusze ich czyste, i Krew Rasy Wielkiej zmarnują, gdyż pierwszy mężczyzna u córy, zostawia Obrazy Ducha i Krwi…
Cudzoziemskie Obrazy Krwi z Dzieci Człowieczych Światłego Ducha wypędzają, a pomieszanie Krwi przyprowadza do zagłady.., i wszech Ród wyrodniejąc ginie nie mając potomstwa zdrowego, gdyż nie będzie tej siły wewnętrznej, co zabija wszystkie dolegliwości-choroby…”(«San′tii Wedy Perun ‚).

Zgodnie ze Świętymi tekstami, pierwszy mężczyzna w życiu dziewicy zostawia swój Obraz Ducha i Krwi – to psychiczny i fizyczny portret dzieci, które ona urodzi. I tylko od tego mężczyzny zależą zdrowie i pełnowartościowość przyszłości dziecka.
Wszyscy późniejsi mężczyźni dają kobiecie tylko nasienie, ale rodzi ona dzieci pierwszego mężczyzny, który dał jej Obraz Ducha i Krwi. Pierwszy mężczyzna, który naruszył dziewiczość u dziewczyny staje się jedynym ojcem wszystkich dzieci, które ona urodzi w swoim życiu, niezależnie od tego, ilu mężów ona będzie mieć przez całe swoje życie.
Dowód « zjawiska pierwszego samca » ukazał program telewizyjnego show « moja rodzina »(Rosja). Tam pokazali jak słowiańska kobieta w latach studenckich mieszkała z kochankiem-Murzynem a następnie wyszła za mąż za Słowianina i urodziła mu czarnoskóre dziecko. W telewizji to przedstawili jak cud. Po Prawach Rita zaś – to jest przestępstwo przed Rodem swojego męża, przed swoją rodziną i przód samym tym czarnoskórym.
« zjawisko pierwszego samca » na fizjologicznym poziomie ma całkowicie logiczne wyjaśnianie: dojrzewająca dziewczyna ma w swoim ciele pełny całkowity zestaw komórek jajowych na cały reprodukcyjny okres swojego życia. Dlatego od pierwszego mężczyzny i jego spermy na subtelnych płaszczyznach zostaje obraz, ślady na wszystkich tych komórkach jajowych naraz.

Zdrową dziedziczność nasi Przodkowie zachowywali dzięki dziewiczej czystości narzeczonej – od hulaszczej dziewczyny dobrego potomstwa nie dostaniesz. Moralnie upadłą dziewczynę uważali za zepsutą, nie godną zamążpójścia. Kiedy młodzieniec brał tak za żonę « porczenuju/ порченую » dziewczynę, takie zjednoczenie nazywali « małżeństwem(mało- żeństwem)/brakiem » a nie Rodzinnym Związkiem./( браком», а не Семейным Союзом.)
Z dawnych lat na Rusi mówiło się: « strzeż Zaszczyt/Honor od młodych lat ». Na Słowiańskich ziemiach pojęcie « dziewica » było pojęciem Obrazu Czystości, Niewinności i Niepokalaności. Kiedy rodzice narzeczonego szukali narzeczonej dla swojego syna i przychodzili do Rodziców dziewczyny, pierwszy pytanie było: « Czysta dziewka wasza? ». Rodziców narzeczonego interesowało, czy wcześniej panna była żoną, czy nie nosi ona albo nie ma obrazu innego mężczyzny, czy chorował kto w ich rodzie wcześniej poważnymi zachorowaniami? Wszystko to poznawali dlatego, żeby ich Ród przedłużał pełnowartościowe potomstwo.
Teraz rodzice często nie znajdują wspólnego języka z dziećmi. Kiedy dzieci nie słuchają się swoich rodziców, to rodzice zadają sobie pytanie: « no, w kogo ty u mnie taki?/ w kogoś ty się wrodził/a ? ». Pytanie trzeba zadawać nie dziecku, a mamie. Ona musi zadawać sobie pytanie: kto ? Kim był pierwszym mężczyzna w jej życiu? Kobieta trzeba brać czystą, żeby kontynuować swój Ród, a nie cudzy.
W przeciwieństwie do kobiet, których rozrodczy okres kończy się średnio koło 50 lat, a mężczyznami , którzy całe życie produkują spermatozoidy, i nawet 75-letni mężczyzna całkowicie może zostać ojcem pełnowartościowego dziecka. Dlatego zwyczaje przodków były znośniejsze do niewierności mężczyzn, niż kobiet.
Z punktu widzenia energetyki, hulaszczy na lewo mężczyzna żadnych niewygód swojej żonie nie niesie, jeżeli, oczywiście, nie przyniesie chorobę weneryczną. A kobieta, skoro schodzi po stronie, to przynosi Cudzorodny Obraz, który nawarstwia się już z żyjącym. Dlatego zawsze było pojęcie « kobiecą zdradą » kiedy kobieta zmieniała Obraz Ducha i Krwi, który dał jej mąż, i otrzymywała zachorowania od innego mężczyzny dla przyszłego dziecka. Męskiej zdrady jak takowej nie ma. On w pierwszej kolejności krzywdzi siebie, on pozbawia siebie Życia. Ale jest jeszcze aspektem pierwszego seksualnego doświadczenia w ogóle.
Zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn pierwszy doświadczenie życia seksualnego posiada ogromne, można nawet powiedzieć, istotne/decydujące znaczenie jeszcze i od drugiej strony, że on umocowuje się i wyciska piętno(ma wpływ) na całym resztę życia. Współczesne badania wykazują, że jeżeli pierwsze seksualne doświadczenie ma odchylenia od normalnego życia płciowego (t. j. nosi elementy zboczenia płciowego albo homoseksualnego ukierunkowania), to później zachowanie człowieka w tej sferze dyktuje się właśnie tym pierwszym doświadczeniem. I nie tylko w tej sferze, ale też w całym życiu codziennym to doświadczenie będzie kierować człowiekiem, dyktować mu, obrazowo mówiąc, swoje warunki. Dlatego nasi przodkowie zawsze chronili i zabezpieczali młodych młodzieńców i dziewczyn od takiego negatywnego doświadczenia.
Z punktu widzenia biopola i energetyki.
Zjawisko telegoni tyczy się zarówno kobiet jak i mężczyzn na poziomie energetycznym . Dziewictwo u mężczyzn też jest niezwykle ważne. Kobieta prowadząc rozwiązły tryb życia i mając wielu partnerów , biorąc pod uwagę, że nie wiadomo co to są za ludzie, może nazbierać na swoje pole energetyczne szlamu(cech, intencji od niego, myśli, myśli z jakimi on do niech podchodzi i o niej myśli, chorób, postaw, zachowań lub pochłoniecie energii lub czerpania z niej energii samemu nic nie dając [np. tzw uwodziciele – mężczyźni z damską energią]) , który doprowadzi do ujścia z niej życiodajnej siły, oraz nałożą się energetyki mieszając jej pole aurę, co doprowadzi, że mogą w niej pojawiać się złe cechy psychofizyczne, które niekoniecznie należą do niej lub jakieś zachowania bądź skłonności (przejętych od partnera). W dzisiejszych czasach demoralizacji i degradacji przy niewielkim poziomie duchowości ludzie mogą sobie nie radzić z tym , jak i z oczyszczeniem , a gdzie jeszcze z rozpoznaniem tych energii od własnej. Gdy przyjdzie jej urodzić dziecko po takim przebiegu to ono będzie miało nałożoną mieszankę energetyczną nie wspominając o pierwszym obrazie ducha i krwi, z którą może sobie nie radzić dziecko, istotka duchowa która się tam wciela, przez co pole dziecka może być słabsze, lub naturalne cechy istoty wcielonej pomieszane. ( wewnętrzne sprzeczności)
To samo się tyczy mężczyzn , nieumiejętność panowania i władania energią seksualną prowadzi do słabości. Mogą nazbierać z różnych kobiet to co tam pozostawili na niej inni mężczyźni (a nie wiadomo kim byli?) i co wtedy się dzieje, energetyka takiego mężczyzny słabnie, miesza się czasami dochodzi, że to już nie jest ta sama osoba, mogą się zmienić cechy charakteru takiej osoby pod wpływem namieszania zabrudzenia energetycznego. I potem taki ma płodzić zdrowe dzieci jak? Przecież z takim pomieszaniem energetycznym jakie on niesie to będą oszołomy.
Należy zadać sobie takie pytanie, kto będzie chciał się wcielić w takie pomieszanie energetyczne, będą to istoty z zobowiązaniami karmicznymi bądź ze świata zwierząt.

 1. Prawa Rita.

Praw Rita – dać ludziom Rodów Rasy Wielkiej wiedzę dla utrzymania, ochrony i przedłużenia swoich Rodów na Ziemi, żeby iść za Prawami Przyrody, a nie być sprzeczny z nimi, nie naruszać ich i tym samym, za pomocą wiedzy bronić swoje Rody od degradacji Moralnej, Duchowej, Duszy i Fizycznej. W Słowiano-Aryjskich Wedach powiedziane: « Największe Zło – to niewiedza i ignorancja »Podążanie z Prawami Rita oznacza, oznacza że wszystko co zostało zrodzone przez Boga i Przyrodę w człowieku jest naturalne i harmonicznie dla jego istnienia.
Nasi Przodkowie wiedzieli, że w pierwszą małżeńską noc mężczyzna daje i wysyła małżonce:
1. Obrazy Ducha i Krwi.
2. Energię jednego roku swojego życia (dla donaszania potomstwa).
3. Dar Macierzyństwa (dar troski o dziecko).
4. Kobiecą Dolą (uaktywnia rodową genetyczna pamięć dziewczyny).
4. Miłość i najbardziej samego siebie..

Napełniwszy małżonkę swoim obrazem Ducha i Krwi, małżonek oddał jej energię jednego roku życia. Obdarza małżonkę Darem Macierzyństwa, gdyż ich główny cel w życiu — mieć dzieci. Mężczyzna przyjmuje swoją małżonkę jak matkę swoich dzieci. Jeżeli zaś Obrazów Matki małżonek w żonie swojej nie dostrzegł, to u nich dzieci może i nie być.
Mąż otwiera i uaktywnia w małżonce Kobiecą Dolę – Rodową genetyczną pamięć, pobudzając w niej Mądrość jej Matki, jej Babci, jej Prababki. Ona podświadomie zaczyna rozumieć, co i jak lepiej poprawniej zrobić. Kobieta powinna przyjmować i wspomagać swojego małżonka, jak jedynego mężczyznę, danego jej przez Bogów Niebiańskich dla niej. Ona powinna wspomagać, opiekować i troszczyć się o męża, jak o swoje dziecko. ( min chodzi też o energie otaczając go swoja kobiecością)
Prawa Rita także utwierdzają, że mężczyzna w czasie seksualnego kontaktu oddaje kobiecie energię jednego roku swojego Życia: energia trzech miesięcy idzie na umocowywanie Obrazu Ducha i Krwi, energia dziewięciu miesięcy – na donaszanie owocu w łonie matki. Skoro ciąża nie nastała, to energia dziewięciu miesięcy jest przechowywana do bardziej sprzyjającego czasu, kiedy odbędzie się poczęcie.

Jeżeli mężczyzna żyje z żoną, u której on jest pierwszym mężczyzną w jej życiu, to on tylko pierwszy raz zostawia energię jednego roku, ile by kontaktów z żoną do urodzenia pierwszego dziecka u niego ani było. Po urodzeniu pierwszego dziecka przy następnym zbliżeniu, kontakcie on daje żonie energię dziewięciu miesięcy dla urodzenia drugiego dziecka i t. d. Uważa się, że po urodzeniu każdego dziecka kobieta młodnieje o trzy lata.
A jeżeli mężczyzna wiedzie bezładne życie płciowe, to przy seksualnym kontakcie, on oddaje każdej kobiecie energię jednego roku swojego życia trwoniąc ją na próżno że przyprowadza do przedwczesnego starzenia się, wyłysienia i t. p. Uczony Pawłow zaznaczał, że śmierć człowieka do 150 lata należy uznać za przedwczesną. Norma życia naszego biologicznego ciała jest 300-400 lat. !

Kiedy mężczyzna żyje z ukochaną i jedyną małżonką, straty energii Życia nie ma. Gdyż oni wspomagają siebie na wzajem. Jego małżonka nie tylko dostaje energię Życia od swojego męża, ale też otwiera w nim związek/ połączenie/kanały energetyczne z Kosmosem, skąd i on zdobywa/otrzymuje energię Życia przywracając to, co podał żonie. Każdy mężczyzna powinien znać tylko swoją żonę, oprócz okresów złych czasów (wojny, epidemie). Jeżeli Rodom Rasy Wielkiej grozi wymieranie, żona nie może odmówić mężowi dać nasienie innej kobiecie, po jej prośbie do przedłużenia Rodu swojego męża, który zginął przy obronie Ojczyzny.

Prowadząca bezładny( rozwiązły, nieprzyzwoity) tryb życia kobieta, dostaje chorób serca, krwi, chorób psychicznych, a gromadząc różne Obrazy swoich partnerów, ona gubi początkowy Obraz przyszłości dziecka, gdyż przy warstwie różnych obrazów, pierwotny obraz pierwszego mężczyzny rozmywa się. To przyprowadza do rodzenia dzieci, nie podobnych do swoich rodziców i częściej niezdrowych. Z zakłóceniami pola energetycznego i psychomatrycy. Dzieci powinny nieść jawne linie swoich rodziców. Mieć czyste pole dla zaistnienia istoty ducha, duszy, sumienia.

Zjawisko telegoni istnieje i karze wszystkich, którzy ignorują Prawa dziedziczności dla dogodzenia swojej zwierzęcej pożądliwości. Dlatego dziewczyny, podchodzące z tak lekkością do pierwszego razu i na ogół, pozamałżeńskiego związku/romansu z mężczyznami, powinny wiedzieć, że ich pierwszy mężczyzna na pewno zastawi pulę genów ich przyszłym dzieciom –gdziekolwiek i z kimkolwiek by ona później urodziła swoje dzieci. I najczęściej bywa, że ten pierwszy mężczyzna będzie nie z lepszych(prawych!), niewłaściwych, to znaczy, że nie lepsze, nieodpowiednie i niewłaściwe fizyczne i psychiczne dane będą u przyszłych dzieci tych lekkomyślnych kobiet. Wszystkie dziewczyny powinny to wiedzieć, myśląc i zaczynając początek życia intymnego.

Dzisiaj, kiedy odbywa się już w dużej skali planowa alkoholizacyja naszego narodu, dziewczynom szczególnie ważne wiedzieć jest o następstwach intymnego związku z podpitymi, pijanymi mężczyznami. Okazuje się, nawet przyjęty dla odwagi kieliszek alkoholu może stać się fatalną zgubną w skutkach decyzja dla przyszłych dzieci i dla pozwalającej na taką bliskość dziewczyny z takim mężczyzną. Następstwa mogą być jednakowe: jeżeli spędziła swoją pierwszą intymną noc z trochę podpitym kolegą z klasy albo z bywalcem alkoholowych imprez. Alkohol niszczy i degraduje komórki i ma nieodwracalny wpływ na komórki jajowe kobiet. Uszkodzenie alkoholem będzie miało wpływ na jej dzieci, na jakość i pełnowartościowość potomstwa. A jeżeli pijany mężczyzna zostawia jeszcze na pijanej kobiecie swój obraz ducha i krwi to konsekwencje będą w przyszłości przykre. Ale pierwszy lekkomyślny seksualny związek z wypitym partnerem na pewno odezwie się jej w przyszłości niepełnowartościowymi wnukami – epileptykami, idiotami, szaleńcami..

A co odbywało się kiedy w starożytności koczownicy napadali na osiedlania Przodków i gwałcili dziewczynki? Jak teraz mówią: « zepsuty materiał »? Nie! Nasi żercy , wochołowie, wiedzieli, jak to wszystko można naprawić. Ojcowie Rodów doznawali cierpień dziewczynek i oddawali je żercom. Odbywali Obrzęd Oczyszczenia Obrazów Ducha i Krwi. Kapłani ścierali informację. Ten Obrzęd bardzo energochłonny , on zabiera u Kapłana energię trzech lat Jeżeli przeprowadza go trzech Kapłanów, z każdego schodzi energia pojedynczo jednemu rokowi. Wyczyścić – to znaczy energetycznie usunąć, zetrzeć Obrazy Ducha i Krwi. Po tym dziewczynki zostawała w Pustelni, przy Świątyni. Jeżeli u kapłanów byli synowie, i nie było kiedy im szukać gdzieś narzeczonych, Żercy je oczyścili i wiedzą, że one czyste. Dlatego żenili z nimi kogoś ze swoich synów i kontynuowali ich Ród. Albo żenili z nimi kogoś z dzieci-sierot i kontynuowali ich Ród.
Istniał wyższy system Żerców. Oni nie tylko zabierali Obrazy Ducha i Krwi innego mężczyzny, oni jeszcze zajmowali się « przemywaniem/oczyszczaniem mózgów », t. je. Zabierali ( oczyszczali) Obraz sytuacji. Zgwałcona dziewczynka nie powinna podświadomie wspominać pierwszego mężczyzny. U niej odkładał się bólowy szok, ponieważ pierwszy akt płciowy bywa chorobliwym i bolesnym w postrzeganiu i dalszym jej życiu. Robili wszystko , żeby u niej nie było śladu i myśli o nim.

Ale liczni nie mogli zwrócić się do Żerców, co było robić wtedy ? Iść i wieszać się? Nie. U ludzi zawsze istnieje wielka siła i moc , która nazywa się „Miłość”. Z dużej litery. Było i tak, że koczownicy napadali. Pozabijali Żerców i zgwałcili dziewczynki. Dziewczynka przyjaźni się z chłopcem. On siłą swojej Miłości niszczył Czudzoziemski Obraz Ducha i Krwi. Rośli, tworzyli rodzinę i kobieta rodziła dzieci nie od cudzoziemiec-koczownik, a rodziła mu jego dzieci, przedłużała jego Ród. Siłą swojej Miłości i z odpowiedzią jej Miłością niszczyli Czudzoziemski Obraz Ducha i Krwi. Podwójna Siła Miłości od wewnątrz i na zewnątrz niszczy, ściera, jakby wypala Obraz. Dlatego mówi się , że Największa Siła – to Miłość.

Prawa Rita zabraniają słowiańskim narodom związków międzynarodowych z czarnoskórymi mongoloidalnymi, semickimi (szarymi! ) i innymi narodami. Pomieszanie Krwi wyżej wymienionych narodów między sobą doprowadza do degradacji, powstaniu różnych epidemii (ospy, cholery, tyfusu), chorób wenerycznych (syfilisu, rzeżączki, szankroida, chlamidoza, trichomoniaza, mleczarki, mykoplazmoza i innych.), różnych dziedzicznych chorób (cukrzycy, gruźlicy, reumatyzmu, schizofrenii, epilepsji i jeszcze 500 dr.), zachorowaniu krwi (AIDS), zwyrodnieniu całej gałęzi Rodu z pomieszaną Krwią.
Takie prawidła dla współczesnego człowieka na tle propagowanego internacjonalizmu i reklamy międzynarodowych małżeńskich związków z początku wywołuje zdumienie. Jednak ono znajduje całkowicie logiczne wyjaśnianie na mocy uwzględnienia/ rozpoznania pochodzenia różnych narodów/ ras.

Rzeczywiście, różne narody (rasy) przeszły przez ewolucyjną drogę rozwoju w różnych gwiezdnych systemach przy różnej energetycznej pożywce ich planet, różnej atmosferze, gruncie, składzie wody, obecności w nich różnych substancji, wirusów, bakterii i t. p. Organizmy przedstawicieli tych narodów dostosowały się do tych warunków i wyrobiły sobie odporność ,mechanizmy ochronne przeciwko wszystkiemu niesprzyjającemu dla ich życia. Przy zmianie warunków, związanych z pojawieniem się na świecie, na naszej planecie, ich organizmy jeszcze długi czas wyrabiają każde ochronne enzymy i zawierają wszystkie rodzaje wirusów, różne przy różnych narodach(rasach), które przy mieszaniu krwi mogą prowadzić (i doprowadzają) do wszystkich tych następstw, które wskazane są wyżej.
Każdy naród(rasa) ma inną różną ( a dla siebie dobrą i odpowiednią ) drogę rozwoju. Każdy dysponuje odpowiednim dla siebie poziomem rozwoju, kulturą i nie należy tego burzyć i ingerować od wewnątrz.

Ponieważ w zamierzchłych czasach przez wolę losów na naszej planecie zmuszeni byli osiedlać się ludzie różnych narodów ( ras) , to te narody zostały rozsiedlone po bezludnej przedtem planecie odosobnieniu, w odizolowaniu od siebie nawzajem. A osiedlenie ich z dala od siebie nawzajem mogło być tylko w jednym celu – szlachetnym i życiowo ważnym dla wszystkich: żeby te narody nie wymarły od wzajemnego inicjowania różnych schorzeń i epidemii. I żyli w odosobnieniu od siebie nawzajem bardzo długo. I migrować nie mogli z bardzo ważnej przyczyny – śmierć mogła przyjść od pojawienia się cudzoziemca. I ten czynnik mógł pracować jeśli nie setki, to dziesiątki tysięcy lat.

Najwyraźniej( wydaje się że), początkowa ochrona narodów przed mieszaniem krwi i wymieraniem na każde epidemie, później transformowała się w narodową (rasową) nienawiść. Właśnie w tym, najprawdopodobniej, polega pierwotna przyczyna i podstawa rasowej nienawiści, która jeszcze żywa gdzieniegdzie i dotąd. I właśnie w tym kryją się głębokie przyczyny pojawienia się takiego zjawiska jak rasizm,a w dużej mierze niewytłumaczonego do dziś. Innych przyczyn obiektywnych dla rasowej nienawiści nie ma. „Nie cierpię go i tyle” Nienawiść to prosta obrona układów odpornościowych, proste zachowanie Praw Rita przed mieszania narodów (ras).

Prawa Rita naruszały zawsze wszystkie narody, ale to nie było masowym zjawiskiem wśród Rodów Rasy Wielkiej. Takich ludzi wypędzali lub sprowadzali w kastę nietykalnych. Masowe zaś naruszenie Praw Rita zaczęło się w ostatnie tysiąclecie i szczególnie, w XX wieku. W czasie teraźniejszym, mimo burzliwego rozwoju medycyny, zdrowie ludzi ciągle pogarsza się, o tyle, o ile tempo pomieszania narodów i tempo rozwoju negatywnych następstw z tego pomieszania jest o wiele wyższe niż tempo rozwoju medycyny.
Teraz genetycy wiedzą, że prawie każdy mieszkaniec Ziemi niesie w sobie od 5 do 20 zmutowanych (zmienionych albo nienormalnych) genów. Zidentyfikowano także zmutowanych genów w obrębie określonych etnicznych i narodowych (rasowych grup). Spontaniczne genetyczne zachorowania mogą powstawać wskutek nowych genetycznych mutacji, przyczyną których są przede wszystkim, międzyrasowe pomieszania. Raz powstały zmutowany gen już nie znika i jest przekazywany do przyszłych pokoleń. Dzisiejszej nauce wiadomo o 5000 genetycznych stanów związanych z różnymi chorobami przenoszonymi przez dziedziczenie i każdego roku pojawia się około 100 nowych dziedzicznych zachorowań. I już ponad 40% młodzieży cierpi na niepłodność!

Teraz nikt nie zastanawia się, dlaczego w 80 – ch lat XX wieku w rządzie krajów WNP(СНГ) nie było spisów ludności, a jeśli i były, to nie rozbrzmiewały pełne ich wyniki. Ludzie przeraziliby się jeżeli poznaliby prawdziwy stan spraw po sztucznym zniszczeniu Rosyjskiego, Ukraińskiego, Polskiego ,Białoruskiego, Słowiańskich narodów i całej Białej Rasy. Jeżeli na początku lat 20 – ch XX wieku biała ludność planety stanowiła 20% całej ludności planety , to na dzisiejszy dzień to jest 6,8% od całej Ludzkości!!!!. Od sześciu miliardów to bardzo i bardzo mało!

Pomieszanie narodów negatywnie odbija się nie tylko na zdrowiu ale też na całym życiu społecznym. Społecznymi deformacjami społeczeństwa zajmuje się taka nauka jak wyższa socjologia, która została zakonspirowana w ostatniej połowie wieku. Ale teraz z niej można przytoczyć wynikającą podstawową formułę Klimowa-Żuka dla degradacji Rodu (z powodu ograniczenia dostępności zakresu referatu formuła bez szerokiego dowodu ( Naruszenie Praw Rita → osłabienia płci/ seksualnej konstytucji → zboczenia płciowe → choroby psychiczne → wrodzone defekty (ułomności) → zwyrodnienie Rodu. Funkcjonowanie degradujących ludzi w władczych strukturach (a samo dążenie do władzy jest jedną z form przejawu degradacji człowieka i jego Rodu) doprowadziło do wszystkich znanych w historii kataklizmom w społeczeństwie.

Czy mamy do czynienia z umyślnym niszczeniem słowiańskich narodów? Poprzez zastosowanie połączenia tych mechanizmów , min. niewiedza o prawach RITA, alkoholowy terror i inne.
Nie ma wątpliwości, że są i istnieją jakieś siły, które próbowały zatrzeć nam tożsamość i wymazać wszystko. Jednak.
W dziedzictwie naszych przodków mamy również ich mądrość, wiedze, min zapisaną w Wedach. Które przestrzegają o czynach i zamiarach cudzoziemców. W dodatku uczą wiedzy, mądrości i rozpoznania.

Na dzisiejszy dzień skończyły się okres wpływu ciemnych mocy i czas nam odrodzić dawną Wiedzę, wysoką Duchowość Społeczeństwa i zrobić życie szczęśliwe. Dlatego mamy min Wedyjską wiedza, dana nam przez Bogów i Przodków w formie « Słowiańsko-Aryjskich Wedach ». Można przyprowadzić dwa cytaty z Wed: « Wyrzeczenie się od rodzonych Praw (prawda) staje się zdradą przed swoim Rodem », « kto odmawia posiadania Mądrości starożytnej ten wypędza z siebie Siłę Życia ».

Jednak samo istnienie różnych Narodów (Ras)na Ziemi ma i pozytywna właściwość: zebrana przez nich mądrość zawsze przyciągała tych, którzy zajmowali się zbieraniem i badaniem różnych systemów wiedzy. « Midgard duszę nazywano korowodem snów gdyż zebrała mądrość wielu gwiazd, którą zachowuje zagospodarowując ten świat » (« Źródło życia »).

Sprostowanie do słowa Rasa- dziś już wiemy na podstawie min Wed, że słowo Rasa określa narody słowiańsko aryjskie i tyczy się tylko nas białych ludzi bo ono je oznacza i nimi są. Jednak przez powszechne zakłamanie słowu temu zmieniano znaczenie . Podobnie jak swastyka.
https://www.youtube.com/watch?v=-OLDdS6o7F8

Źródło : http://gifakt.ru/archives/index/slavyano-arijskie-vedy-o-zakonax-prodleniya-roda/

Z7Vr5BphTgg

28 komentarzy do “PRAWA RITA . Telegonia.

 1. eljasz

  Nowe spojrzenie na zagadnienie świadomości, która nie jest wytworem zbiorów komórek neuronowych, wyjaśnienie Istoty człowieczeństwa w syntezie obowiązujących doświadczeń naukowych i dawnej wiedzy Objawionej przez Biblię i przekazy starożytnych zapisków.

  Dorobek cywilizacyjny nauk humanistycznych i technicznych jaki dokonał się od zaistnienia człowieka na ziemi, jego dążenia do odkrycia swej Istoty, były planem prowadzącym do poznania działania Procesora, który jest źródłem tworzenia jego myśli, stanów psychicznych oraz wszelkich systemów sterowania na poziomie KWANTOWYM.
  LIVECHIP, PROCESOR, New Jerusalem

  „Transformacja Teologii w kontekście nauk ścisłych..”
  ISBN 978-83-917420-8-2
  http://www.lifechip.pl/

  Wykład obala stereotyp myślenia neuronami, udowadniając przez syntezę całościowej wiedzy o człowieku iż Jego Istota ma dualistyczny charakter. Słowo duchowy oznacza informatyczny, duch – informacja. Nowa budowa atomu, struny – PALMY, KABOD – CIĘŻKI – CHWAŁA, nauki o metabolizmie w kontekście systemów sterowania.

  Sięgając po egzemplarz odnajdziesz nowy styl przekazu WIEDZY, Nową wizję jakże głęboko ukrytych sformułowań o ponadczasowym rozpoznawaniu.

  Odpowiedz
 2. matkaziemiaorg

  Po pierwsze Iran Indie Mongolia Rosja Polska i kawałek Skandynawii ma wspólny gen Slowiański bo kiedyś był to jeden kontynent….cały artykol jest o nienawiścią a nie o telegonii. A Rudzi to najstarsze i najczystszego tym samym najsilniejsze geny….nie jestem za mieszaniem ras to nie zdrowe bo każda jest przystosowana do warunków w jakich przebywa od pokoleń…. ale geny są te same w Polaku co Niemcy i Hinduskie bo pierwotna matryca jest jena i nazywa się komorka macierzysta…..obojętnie co wymyśla ludzie to i tak nie oni rządzą i każdy jest w miejscu i ciele w którym ma być….jest wyższa inteligencja nad tym kołchozem …proponuje sięgnąć bardziej głębiej w siebie niż szukać odpowiedzi opartej na spostrzeżeniach.

  Odpowiedz
  1. huntdar Autor wpisu

   Jakoś dziwnym trafem Mongołowie i Irańczycy i większość Hindusów nie przypomina Słowian, a inne genotypy. Raczej artykuł nie ma nienawiści, piszą tak tylko uprzedzeni. A prawa Rita po części wyjaśniają zjawisko zwane dziś telegonią. Która jest opisana w wedach. W sumie to za bardzo już nie mam ochoty tłumaczyć. Jak ci się nie spodoba 2×2=4 to też powiesz , że to nienawiść. W takim stylu jest twój argument. A tobie się wydaje jak murzyn będzie żył na biegunie północnym to wybieleje bo takie są warunki ? Niemcy powstały niedawno z podziału Imperium rzymskiego i Franków. Obecnie część ludności Niemiec jest Słowiańska. Ponieważ te tereny dawniej były Polskie. Geny nie sa takie same jak i matryca, która determinuje mentalność i naturę danego narodu.Masz to opisane w artykule. Mieszanie ich na pewno nie pomaga duszy i duchowi, aczkolwiek są to siły wyższe. Ale również tez nie możemy byc pewni że wszystkie dusze i duch pochodzi z tego samego miejsca są takie same.

   Odpowiedz
 3. dzienzmian

  Jeżeli mowa o genach i chorobach materialnych- totalna bzdura. Jeżeli chodzi o energetykę- zgadzam się. Wedy- stworzone przez jaszczurzych bogów z wymiaru 4.5d. Gadom zależy na kłótniach pomiędzy ludźmi. PS. Koty mogą żyć w przyjaźni z myszami- zobaczcie na you tube

  Odpowiedz
  1. huntdar Autor wpisu

   Jeśli mowa o poważnych rzeczach to „totalna bzdura” to nie jest żaden argument. Lepiej doczytaj sobie o zakresie tej wiedzy. Energetyka jest zależna od genów, bo przejawia się dana energia w świcie materialnym min przez geny.
   Wedy nie mogły być stworzone , to nie Biblia, czy inne książki to żywa wiedza.
   Jakiego znowu wymiaru? Określ najpierw czym jest wymiar ?
   PS. To poczekaj, aż kot zgłodnieje….

   Odpowiedz
   1. Mariusz Smykla

    nie zmieniono w biblii żydowskiej węża – to są te węże które są w kundalini, oraz nośniki wiedzy. Tylko ludzie z RASY czyli my i ci z nas bardziej rozwinięci mogą przewodzić głupcom tak żeby sie nie wyzabijali

 4. dzienzmian

  Nie wiesz co to są wymiary? A masz podstronę duchowość?
  Czystość rasowa najważniejsza, a jak jesteś nieczysty to wrzucamy cię do kasty podludzi. Już samo to stwierdzenie budzi grozę i przypomina się Hitler. Wszystko o genach tutaj to kompletne bzdury, wiem, bo miałam zostać genetykiem. Jeżeli chodzi o energetykę, to mogę się zgodzić, ale jak sam wiesz jest napisane, że szlam z aury powstały na skutek seksu z byle kim można zmyć na przynajmniej dwa sposoby. Miłość i oczyszczanie. Znam takich czyścicieli którym żadne lata z życia nie ubywają podczasz prania aury, bo i to można shakować,

  Odpowiedz
  1. Sajko

   No niestety, ktos kto pisał artykuł na pewno za duzo zajęć z genetyki i biologii nie miał i posługuje sie stereotypową i jeszcze przemieloną przez siebie wiedzą… Zreszta nawet jesli ta telegonia istnieje (pewne mało konkretne dowody odkryto na razie u muszek owocowek, ale tylko w jednych badaniach wiec moze to byc efekt rosenthala albo jakiekolwiek skrzywienie metodologiczne – nie wiadomo) to przecież nie jest winą ludzi, ze urodzili sie w takich warunkach, ze przez jakis czas zycia byli np ślepi na energetyczna wartość swoich czynów. Dobrze ze chociaz została ujęta tutaj moc miłości. I warto dodać jeszcze do tego świadomość. Po prostu róbmy wszystko co robimy świadomie z pełnym uświęceniem. Sa ludzie ktorzy za jednego zycia spotykają po kilka swoich karmicznych miłości i w takich spotkaniach milosc fizyczna to nie jest po prostu „j*banie po pijaku na imprezie” za przeproszeniem, a czesto niesie wlasnie mozliwosc wyższego urzeczywistnienia. Poza tym kolejna kwestia to co jesli dusza na plan tego zycia wybrała sobie aby urodzić sie mieszańcem? Przecież nie mozemy wiedziec czy tak nie było.. A podobno wszystko co sie dzieje, nawet to zle ma sens. Bardzo dualistyczny artykuł. Wszyscy ktorzy troche dłużej i głębiej siedzą w duchowości zauważają ze swiat nie jes pt taki dualny a tymbardziejnduchowosc nie jest…

   Odpowiedz
   1. huntdar Autor wpisu

    Zawiało ignorancją. Potwierdzeniem Praw Rita i telegoni, (telegonii która jest częścią tej wiedzy, a nazwa jest współczesna ) jest chociażby życie dawnych społeczności były to ustroje rodowo plemienne(w Polsce do 16w). Aby żyć w takim ustroju społeczność musi przejawiać swoje jestestwo, czyli kulturę o bardzo wysokich wartościach etyczno moralnych, czyli duchowości. Człowieka duchowego można poznać po wysokich wartościach etyczno moralnych i cnotach. Tacy ludzi pojmują i rozumieją więcej co nie musi być zrozumiałe dla prymitywów.
    Nie chcę się do ciebie odnosić w sposób personalny. Zazwyczaj ludzie co patrzą na świat poprzez królestwo miedziane maja z tym problem, demoralizacja i właśnie brak rozwoju duchowego popędza ich do aktów poprzez żądze, gdzie zbliżenia przyjmują formy zwierzęcego wyżycia się w celu własnego zaspokojenia. Tzw rewolucja seksualna powodująca degradację i dająca możliwość manipulacji stadami bydląt wtedy. Ta strona medalu ci nie przeszkadza.
    Spójrz na to z drugiej strony medalu, czyż to nie jest odniesienie z szacunkiem do życia i do życia, które ma przyjść na świat, do kobiet, które nie zbrukane mogą rodzic dzieci, czyż to nie jest ochrona narodu i wartości narodów, dziedzictwa , które mają.
    Zauważ , że jedna dziewczyna oddając się za mąż za np murzyna czy twara przekreśla całą swoją linię genetyczną, tysiące lata jak nie więcej dziedzictwa swych przodków. Tu jest koniec u niej. ( może dla ciebie to objaw duchowowsci?)
    Nawiązałeś do karmy. A co jeżeli do mieszańców wcielają się sami grzesznicy ? Kolejno co jeżeli duchowość obowiązuje do danego narodu tylko ? A co jeżeli duch i dusza nie może w pełni się przejawiać w mieszańcach? Przy procesie mieszania możesz pozbywać miejsca swemu rodowi ,a mogą je przejmować siły ciemności. Tego ne wiemy, więc lepiej szanować swoją kulturę swój naród i dbać o niego aby nie wymarł . I odnosić się z szacunkiem do innych narodów pozwalając im żyć i rozwijać się. Słowianie to potrafią, lecz inni niezbyt chcą uszanować nasze życia.

   2. Joanna Świderska

    Zgadzam sie ale teraz jest era Wilka i ludzie musza sie budzic i byc uswiadomieni, prawa telegonii powinny byc wykladane w szkole juz 10latkom moze mniej by bylo takich brzuchatych 13tek i pijanstwa i choloty w narodzie. Telegoniczny stepel mozna zmyc i „szlam” jak najbardziej rowniez np czyszczenie czakr poprzez Reiki, ale jezeli ludzie nie beda wiedziec co to telegonia i co z soba niesie to nie beda zalowac swych czynow i szukac naprawy bledu (a to tez duchowy rozwoj). Ja o telegoni dowiedzialam sie jak juz bylam w ciazy z moim obecnym partnerem (ale nie tym pierwszym) to okropne bac sie ze dziecko moze byc podobne do kogos z kim sie juz nie jest i nie chce byc. Powaznie mysle zeby znalezc kogos kto jest autorytetem w tych sprawach zeby jakas petycje do ministerstwa edukacji napisac, narod musi sie bronic z kazdej strony! Nas zaczeto niszczyc od zrujnowania komorki rodziny i tam ta regeneracja narodu powinna sie zaczac. A takim artykulem jak powyzej mozna z grubsza dzieciaki postraszyc, na dobre im wyjdzie jak posluchaja 😉 Nie ma sie tu co unosic zranionym ego czy duma, ja mam dwojke dzieci z niedziewiczego z wiazku ale juz ich cnoty bede strzez jak jastrzab ( gdzies czytalam przyklad ze u mezczyzn to tez jest wazne, zolniez na wojnie sie naruchal chinek a pozniej skosnookie dziecko zonie splodzil na terenach gdzie zdni mogolowie nie wystepowali w ogole)

 5. Pingback: Nie wolno zadawać niewygodnych pytań, część 3 – Monika Burzyńska | Porozmawiajmy TV

 6. Paweł syn Leszka

  jeżeli informacje zawarte na te stronie mają służyć przebudzeniu duchowemu itp. należałoby pozbyć sie opowieści kłamliwych i wymyślonych przez francuską lożę masońską nt. „starożytnego egiptu”. Może nie wszyscy wiedzą że piramidy w gizie i prawie wszystkie „artefakty archeologoczne” są dziełem francuzów i anglików. do XvII w. nikt nie słyszał o starożytnym egipcie i na tej stronie poruszając temat powiązań kulturowych z egiptem legalizujesz kłamstwo. Napoleon sprowadził tam ludzi którzy wybudowali wszystko z betonu pokrytego tynkiem i wypalanego palnikami(tak, francuzi znali technike rozgrzewania ogniem by beton wydawał się jak polerowany granit). Znany jest również ideolog tej gigantycznej bajki-dołaczę lik-. Wątek fejków budowlanych to jedno a wątek opowieści jakoby w starożytnym egipcie zaczęła się cywilizacja zachodnia to drugie. Więc kruche ego zachodu nie może zostać zburzone faktem iż Mitologia wytworzona wtedy służy bajce o „niewolnikach egiptu” żydach i całemu ciagowi wykluczania ze świadomości ludzi faktu imerium Słowian sięgającego od uralu po rzeke Ren i od skandynawi po afrykę północną, łącznie z Egiptem. Spuścizna „kulturowa” egiptu to bajki pisane w Paryżu i innych europejskich miastach. Prawdę przedstawiał pewien polak który był z wyprawą Napoleona w Afryce i zrobił dużo notatek. Jego notatnik był do niedawna w bibliotece Ossolińskich ale papież kazał Dziwiszowi go wykupić. Bo na znalezionych prawdziwych grobowcach(rozebranych doszczętnie) były napisy runami „słowiańskimi”. na yt jest film z rosyjskim profesorem który opisuje wiele z tych bajek egipskich, całkowicie je demaskując. Szkoda że trochę nie na temat „mieszania krwi” ale właśnie Napoleon i jego rewolucja przyczyniły się do mieszania multi-kulti i obecnego zniewolenia a także zamaskowania prawdziwego pochodzenia, nie tylko cywilizacji zachodniej ale ogołnie do zafałszowania historii ludzkości oto link -> http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/06/geopolimery-12-ostrokatnych-piramid-i.html

  Odpowiedz
 7. Pingback: Telegonia cz. 3 | Mistyka

 8. Dorota

  Dałeś mi naprawdę sporo do myślenia. Intuicyjnie się z tym tekstem zgadzam, teraz muszę przemyśleć. Wszystko to co napisałeś ma niezaprzeczalny sens…….

  Odpowiedz
 9. wolf

  Buahahha normalnie ciekawe zasady moralne macie słowiański mężczyzna może do woli zdradzać swoją słowiańską żonę a słowiańska żona ma być wierna jak pies i wy śmiecie czepiać się wiary chrześcijańskiej ? W chrześcijaństwie mamy przykazanie nie cudzołóż i dotyczy ono zarówno kobiet jak i mężczyzn.I pomyśleć,że dawno temu byłam zafascynowana tą pogańską pseudoreligią z wartościami godnymi szamba i stawiającymi kobietę w roli bezwolnej idiotki żyjącej tylko na rozkaz i dla rodzenia czystych rasowo dzieci swemu panu.

  Odpowiedz
  1. huntdar Autor wpisu

   W cale tak nie jest. Mężczyzna nie został tu dokładnie ujęty. Nie masz wiedzy dlatego nie pojmujesz. Mężczyzna tak samo zbiera energię i roznosi poprzez swoją rozwiązłość np jak pójdzie na prostytutki , a potem do żony to może na nią nanieść cechy, złe energie na jej pole.
   Chrześcijaństwo zerżnęło z kultury słowiańskiej powierzchowność, ale nie miało głębi wiedzy o co chodzi. Albo miało i celowo niszczyło prawa natury zwane prawami rita.
   Dla twojej świadomości to w Polsce obowiązywało chrześcijaństwo w obrządku słowiańskim , dwuwiara ( salony- tzw nowoczesność i naród) . Dopiero od czasów rozbiorów zaczęli nas indoktrynować siłowo,a po II wś zdominowali. Przecież jak podzielili RP , a później Słowiańskie ziemi poprzez religie katolicyzm, chrześcijaństwo w obrządku słowiański, prawosławie.
   Pogadaj sobie z dziadkami , albo rodzicami co mówili z dziadkami. Kościół katolicki nie miał polskich księży w większości to byli cudzoziemcy, zapytaj się co chcieli wyczyniać z dziewicami i nie tylko na tzw naukach przedmałżeńskich i zadaj sobie pytanie dlaczego ?
   Najpierw zdobądź wiedzę, potem się wypowiadaj bo świecisz ale ignorancją na odległość.

   Odpowiedz
  2. Joanna Świderska

   Ostatnio rozmyslalam na temat 10 przykazan danych ludziom Izraela i kultywowanych przez chrzescijanska religie a przykazaniom Slowian…. Hmy z czysto logicznego punktu widzenia tam na prawde musial byc straszny syf skoro padaly takie zakazy na nagminne incydenty CUDZOLOSTWA, ZABIJANIA, KRADZIEZY ITD…. u Slowian takich przykazan nie bylo logicznie mowiac bo ludzie tak nie postepowali, mieli inne lzejsze, aby przypominac ze trzeba Rodzicow szanowac , Dzieci, Ojczyzne a nie takie elementarne rzeczy wykladac jak prymitywnym zwierzetom.
   Ja tez przetrawiam to wszystko powoli bo wczesniej mialam nastawienie raczej feministyczne, ktore jeszcze gdzies tam dzwoni czasem bojak patrzec na dzisiejszych osobnilow plci meskiej to na prawde rzadko sie trafia w dzisiejszych czasach braku KULTURY prawdziwy facet. To ze mezczyzna ponoc nie nosil znamiona pierwszej kobiety nie znaczy wcale ze sobie dawal upust i ruchal bezkarnie, prawdziwi mezczyzni znali odpowiedzialnosc jaka za ich postepowaniem idzie i tego pilnowali na rowni z kobietami.
   W ogole to doszlam do wniosku obserwujac uwarunkowania i rozwoj psychiczny, komunikacyjny, emocjonalnyi ogolnie wszystko razem do kupy u mezczyzn a u kobiet,to ze na tle emocjonalnym meczyzna stoi nizej w rozwoju od kobiety, my jestesmy wielozadaniowe, potrafimy dzieckiem sie zajac w miedzyczasie gotowac i sprzatac a i jeszcze pilnowac zeby dziecko w miedzyczasie wykorzystywalo bodzce do swojego rozwoju…. dla facetow czesto takie sytuacje to czysta abstrakcja oni potrafia tylko jedno w jednym czasie robic a bez kobiet po prostu by zgineli.. Dlatego jak Trexlebov tlumaczy ze najpierw mezczyzna musi zaczac proces spalania powloki zewnetrznej przy tzw przetransformowaniu/ oswieceniu to kobieta musi byc przy nim w tym momecie bo to uruchomi jej proces transformacji i ma sie rzucic w ten ogien oswiecenia za mezczyzna to tylko i wylacznie dlatego ze Ona musi poczekac az mezczyzna dojzeje do tego poziomu zeby nie zostal w tyle, Ona w naturalny sposob ma latwiejszy rozwoj duchowy poprzez intuicje i wrodzona empatie.. My mamy byc dla soich mezczyzn Kochajaca jako Matka Zona i Kochanka no to samo juz przez sie przejawia ze Kobieta jest duchowo bardziej rozwinieta a od bardziej rozwinietych sie wiecej wymaga, wlasnie tej wyrozumialosci, cierpliwosci, wybaczania z Miloscia bledow, z facetami jak z dziecmi czy teraz czy tysiace lat temu, trzeba im „Matczynej Milosci ” przez cale zycie. I dlatego musimy byc bardziej pokorne i „w cieniu” meza bo przez to jestesmy sprytniejsze, dlatego mowi sie ze Mezczyzna jest Glowa Rodziny a Kobieta Szyja co ta Glowa kreci 😉 ( Na prosty jezyk sa po prostu glupsi – no niech bedzie gluptaski. Po prostu EGO im MOZGI zrzera czasmi i potrzebuja Modrosci Kobiety aby Rodzina byla Szczesliwa i Zdrowa.
   Zaraz mnie Faceci zjedza… sorka… nic osobistego, po prostu lata praktyk iobserwacji otoczenia 😉 MILOSC I POKOJ WSZYSTKIM ❤

   Odpowiedz
 10. Bialy20

  W mózgach kobiet znaleziono DNA mężczyzn z którymi się ruchały… Ot, kolejna naukowa ciekawostka która przeszłą bez większego echa…Wygląda na to, że telegonia była znana naszym przodkom. Czy intuicyjnie, czy też KTOŚ im tę wiedzę przekazał?

  Odpowiedz
 11. Aslan

  Dawniej w czasach przed chrześcijańskich Słowian miało znaczenie, aby zachować rasę ponieważ ludzi wtedy było mało, ponadto o innych rasach nie wiedzieli mam tu na myśli Indian i Afrykańczyków. Oglądałem na youtube 20 przykazań Słowiańskich iw jednym z nich jest ,żeby nie opuszczać ziemi ojczystej, oczywiście mogę się z tym zgodzić, pod jednym warunkiem, jeżeli opuszczam kraj z pobudek egocentrycznych, ale jeżeli jest sytuacja na danej ziemi jaką teraz jest aktualnie w Polsce to trzeba uciekać nie z egocentryzmu, ale dlatego,, żeby ratować zdrowie psychiczne, a niekiedy życie i to nie jest grzech lub zdrada rodu Słowiańskiego. Jeszcze jest jeden aspekt tego położenie klimatyczne np Polski i nie każdy znosi okres zimowy i ma skłonności do tzw DEPRESJI SEZONOWEJ i też musi uciekać z tych ziem jak już wspomniałem wyżej dla zdrowia. Nie mogę się zgodzić z stwierdzeniem, rasa Słowiańska jest wyżej, mam tu na myśli słowo ARIO, rzeczywiście jest takie słowo, pochodzi ze Snskrytu i oznacza rzeczywiście czysty, ale pod względem duch i serca, a nie rasowo, czyli każdy może być Aryjczykiem bez względu na kolor skóry

  Odpowiedz
  1. huntdar Autor wpisu

   Zależy czy chcesz widzieć do końca czy nie. Duch jest wartością siłą, która się przejawia w świecie materialnym. Do przejawienia się w tym świecie materialnym determinuje na swój obraz geny, swój kod genetyczny, a ten psychomatrycę, naturę itd. Tak wyrażone Jestestwo duchowe w świecie materialnym danego narodu gospodaruje przestrzeń w okół siebie i relacje miedzy sobą wg swego poziomu rozwoju, zwaną ładem i to jest kultura. Tyle kultur ile narodów.

   Odpowiedz
 12. Pingback: Druga strona rewolucji seksualnej – WOLNI SŁOWIANIE

 13. Pingback: PRAWA RITA . Telegonia. — indianchinook | Wszystko jest na wspak

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s